Të gjithë personat 40-65 vjeç falas Kontrollin Mjekësor Bazë

Të gjithë personat e grupmoshës 40-65 vjeç janë të ftuar të shkojnë pranë Qendrave të tyre Shëndetësore për të kryer falas Kontrollin Mjekësor Bazë. Këtë paketë e  përfitojnë të gjithë personat e kësaj grupmoshe, pavarësisht nëse janë ose jo të siguruar.