Paketa

PAKETA E KONTROLLIT MJEKËSOR BAZË PËRFSHIN:

Vlerësim, këshillim, trajtim dhe ndjekje për faktorët e stilit të jetesës:
Ushqyerja;

Konsumimi i duhanit;

Konsumimi i alkoolit;

Niveli i stresit dhe depresionit.

Matje, vlerësim, këshillim, referim dhe ndjekje e parametrave fiziologjikë:
Tensioni arterial;

Indeksi i masës trupore;

Aktiviteti i zemrës (EKG).

Matje, vlerësim, këshillim, trajtim, referim dhe ndjekje e parametrave biokimikë:
Formula e gjakut;

Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC;

Kolesteroli total, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceride;

Glicemia;

Feçe për gjak okult;

Albuminuria, prania e qelizave, cilindrave, kristaleve në urine, azotemi dhe kratinemi;

Bilirubinë totale dhe direkte, transaminaza (SGPT, SGOT