Multimedia


Të gjithë personat e grupmoshës 40-65 vjeç janë të ftuar të shkojnë pranë Qendrave të tyre Shëndetësore për të kryer falas Kontrollin Mjekësor Bazë. Këtë paketë e përfitojnë të gjithë personat e kësaj grupmoshe, pavarësisht nëse janë ose jo të siguruar.



Çdo shtetas me qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë, që i përket grupmoshës 40-65 vjeç, ka të drejtën e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë.